Search form

Lukas 20:42

42Ta ajjan yù initúrâ na ngaw ni Dabid sù libru nga Salmo, nga kunniaw:

‘Si Apu Namarò, kinagi na sù Yápù,

“E ka bì magitubang ta jiwanák ku,

sù ággitubangán nayù Kotunán nga Patul,