Search form

Lukas 20:9

Yù Pagángngarigán ni Apu Kesu nga Meyannung sù ira Manakì kuna

Mattiu 21:33-46; Markus 12:1-12

9Á nagángngarigán si Apu Kesu mángin sù ira tatolay, á kinagi na, “Ajjan yù tolay nga nammulá ta úbas. Á inipataron na yù kamulán na sù ira makirabbun, gapu ta ajjan yù angayán na ta arayyu nga lugár, á ammu na ta mabayák tán.