Search form

Lukas 21:1

Yù Inilimù nayù Bálu

Markus 12:41-44

1Á ta keggá ra paga ta mangilin nga kapilliá, nallipay si Apu Kesu, á nasingan na yù ira maríku nga mangipay ta kuártu sù ággipayyán ta melimù.