Search form

Lukas 21:22

22Ta yáyù pamagikáru ni Namarò sù ira tatolay nga nangipuerá kuna, tapè mapalurò yù ngámin nga inipetúrâ na sù ira ngaw ábbilinán na.