Search form

Lukas 21:25

Yù Mesimmu Lage nayù Pattoli nayù Kaká na Ngámin na Tatolay

Mattiu 24:29-31; Markus 13:24-27

25Á kinagi na gapay ni Apu Kesu, “Á ta lage na pagáddekán na ággaw, ajjan gapay yù mesimmu sù bilák, bulán ánna bituan. Á kunnay gapay sù bebay, nga makánnanássing yù gurù na ánna palung na. Á yù ira tatolay ta ngámin nga lugár, merallà yù assing da, á mabagabagal ira megapu sù mesimmu.