Search form

Lukas 21:26

26Á maganássing yù ira tatolay ánna malupulupuk ira nga magiddak sù mesimmu ta ngámin nga dabbuno, nepatalugáring nu masingad da yù panguli nayù ággián nayù bilák, bulán, ánna bituan ta lángì, ta mapagalì yù ngámin nga ajjan ta lángì.