Search form

Lukas 21:28

28Á nu mamegapu dannian nga ikássing, patattaman naw yù nonò naw ánna magiddi-iddak kayu, ta duttálin yù kapalubbáng naw sù jigâ naw.”