Search form

Lukas 21:29

Yù Keyarigán nayù Pattoli ni Apu Kesu ta Dabbuno

Mattiu 24:32-35; Markus 13:28-31

29Á nagángngarigán si Apu Kesu ta meyannung sù panoli na ta dabbuno, á kinagi na nira, “Inni-innan naw yù káyu nga igò ánna yù ira ngámin nga káruán nga káyu gapay.