Search form

Lukas 21:31

31Á ta kunnian gapay, nu masingan naw danniaw nga mamegapu nga mesimmu ta kunnay sù kinagì, yáyù pakánnámmuán naw ta duttálin yù pammagure ni Namarò ta dabbuno.