Search form

Lukas 21:34

Mapparán kayu tapè Dán nga Naparán kayin

34Á kinagi na nira paga ni Apu Kesu, “Magimuguk kayu, marakè melingúnán naw sangaw yù kinagì nikayu, nu yá lâ tángngagan naw yù pabbúyá naw, pappissán naw, ánna pajjigirigâ naw sawe dabbuno. Ta nu máttamán naw, makaráring kayu sangaw nga kunnay ta masikuatán, nu duttál yù pagáddekán na ággaw.