Search form

Lukas 21:36

36Á yáyù nga napiá nu mapparán kayu, á makimállà kayu kâ Namarò ta abbágán na kayu, tapè mapasigaggà yù ángnguruk naw kuna. Ta nu dán nga naparán kayu, á ajjan yù awayyá naw nga magattam ta jigâ nga kinagì nikayu nga mesimmu sangaw, ánna mappelò kayu nu umay kayu ta arubáng ku, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu.