Search form

Lukas 21:9

9Á mássiki nu marámak naw sangaw ta ajjan yù ira makigerrá ánna yù ira makiramá sù ira mammaguray nira, ngam ari kayu mabbagal, gapu ta kunniúrin yù mapolu nga mesimmu, ngam ari paga yù pagáddekán na ággaw,” kun na.