Search form

Lukas 22:1

Yù Pangigagánge ra nga Mamapátay kâ Apu Kesu

Mattiu 26:1-5, 14-16; Markus 14:1-2, 10-11; Kuan 11:45-53

1Á maddaggunin yù piestá nga pakkákán nayù ira Kudio ta pán nga awán ta áppalappák na, nga mangngágan ta Panaddamád da sù Pattalebák nayù Daroban ni Namarò sù ira ngaw ginaká ni Israel túrin ta Egipto.