Search form

Lukas 22:37

37Ta máwák nga mapatuppál yawe dán nga inipetúrâ ni Namarò nga kinagi na sù ngaw ábbilinán na nga meyannung nikán:

‘Yù sinullà ku ta mammaguray,

ibiláng nayù ira tatolay ta tulisán, á pagikaruad da.’

Á duttálin yù kapalurò nayù ngámin nga netúrâ nga meyannung nikán,” kun na.