Search form

Lukas 22:39

Yù Pakimállà ni Apu Kesu ta Keggá na sù Puddul na Olibo

Mattiu 26:36-46; Markus 14:32-42

39Á nánaw si Apu Kesu sù balay, á minay sù puddul na Olibo, ta yáyù kustombare na. Á nepulù kuna yù ira sinudduán na.