Search form

Lukas 22:63

Yù Panguyoyung da ánna Pamalapalù da kâ Apu Kesu

Mattiu 26:67-68; Markus 14:65

63Á yù ira tatolay nga nagguárdiá kâ Apu Kesu, inuyoyungád da ánna pinalapalù da.