Search form

Lukas 22:66

Yù Keyarubáng ni Apu Kesu sù ira Minámmanunnù

Mattiu 26:59-66; Markus 14:55-64; Kuan 18:19-24

66Á ta pannawák, naggagammung mángin yù ira giriámán, yù ira kátannangán nga pári, ánna yù ira mesturu sù tunung ni Moyses. Á inipágál da si Apu Kesu ta mepagarubáng nira.