Search form

Lukas 22:7

Papparád da ta Kanad da sù Piestá nga Panaddamád da

Mattiu 26:17-25; Markus 14:12-21; Kuan 13:21-30

7Á ta piestá, jimittál yù ággaw nga pakkákád da ta pán nga awán ta áppalappák na, nga pangiyátáng da gapay sù kígaw na karneru kâ Namarò, nga kanad da ta panaddamád da.