Search form

Lukas 23:14

14Á kinagi na nira, “Iniyánge naw yawe tolay ta arubáng ku nga kagian naw ta aggina yù minámmuruburion sù ira tatolay, á binestigá kin ta arubáng naw, á ammu naw ta awán ta nánnámmuák ku nga liwâ na nga kunnay sù kinagi naw nga akkuán na.