Search form

Lukas 23:2

2Á nassirisiri ira nga nangikeká kuna, á kinagi ra kâ Gubinador, “Ginápù mi yawe laláki, ta buruburionan na yù ira tatolay, ta ipakontará na nira si Patul Sisar ta Roma, á ipugik na yù pappagá ra ta buwì kâ Patul Sisar. Á kagian na gapay ta aggina yù patul nga sinullà ni Namarò ta mammaguray,” kud da.