Search form

Lukas 23:22

22Á gapu ta manakì yù ira tatolay nga matabarangán, pinillu na laguk ni Pilatto nga kinagi nira, “Anni má? Anni yù liwâ na? Awán gemma ta ammù nga liwâ na nga ipamapátè kuna. Ipabaddû ku lâ, á palubbángak ku!” kun na.