Search form

Lukas 23:25

25Á pinalubbáng na laguk yù piníli ra nga tolay nga nabáluk negapu sù pakikontará na ta gubermente ánna pamapáte na. Ngam si Apu Kesu, initulù na nira tapè matuppál yù ure ra kuna.