Search form

Lukas 23:33

33Á pakáddè da sù gián nga mangngágan ta Balakábâ, inipátà da si Apu Kesu ta kurù tán. Á inipátà da yù ira duá nga tulisán, yù tádday sù jiwanán na, á yù tádday sù jimigi na.