Search form

Lukas 23:47

47Á ta pakasingan nayù kapitán nayù ira suddálu sù nesimmu, jináyo na si Namarò, á kinagi na, “Kuruk nga napiá lâ yawe tolay nga awán ta liwâ na!” kun na.