Search form

Lukas 23:49

49Á yù ira ngámin nga kákkopun na ánna yù ira bábbay nga nepulupulù kuna sù paggapu ra ta Galilia, naggián ira ta arayyu ta baddì nga maningan sù ngámin nga nesimmu kuna.