Search form

Lukas 23:50

Yù Ketanam ni Apu Kesu

Mattiu 27:57-61; Markus 15:42-47; Kuan 19:38-42

50Á ajjan si Kusè nga taga Arimatia, nga tádday nga ili sù purubinsia na Judiya. Á napiá nga tolay si Kusè, nga matunung yù ngámin nga akkuán na.