Search form

Lukas 23:51

51Á aggina gapay yù tádday sù ira kamotungán nga Kudio, ngam ari netádday yù nonò na ta nonò da, ta arán na inikáyâ yù kingnguá ra kâ Apu Kesu, á iddanamán na gapay yù dattál nayù pammagure ni Namarò.