Search form

Lukas 23:53

53Á iniyanugù ni Pilatto kuna. Á minay si Kusè sù gián nayù baggi ni Apu Kesu. Á iniyutták na, á binungun na ta puraw nga gámì. Á initanam na sù nakokkobán nga batu nga awán paga ta netanam kuna.