Search form

Lukas 23:56

56Á limibbè ira laguk, tapè paránad da yù makkakerumá nga bábbanguk nga ipe ra sù baggi nayù natay. Á sù tádday ággaw, nga ággaw na Sabadu, naggián ira ta bale ra nga magibannák, ta kunnay sù ituddu nayù tunung ni Moyses.