Search form

Lukas 23:7

7“Wan,” kud da. Á pakánnámmu ni Pilatto ta taga Galilia si Apu Kesu, inipeyánge na kâ Gubinador Erodo, nga mammaguray ta Galilia, ta ajjanin ta Jerusalem sù kesimmu na yaw.