Search form

Lukas 3:21

Yù Pakirigù ni Apu Kesu kâ Kuan

Mattiu 3:13-17; Markus 1:9-11

21Á ta panigù ni Kuan sù ira tatolay, lage na napukù sù ábbalurán, jinigù na gapay si Apu Kesu. Á pakimállà ni Apu Kesu, nabbukâ yù lángì.