Search form

Lukas 3:5

5Á munitán naw yù ngámin nga likkong.

Limpián naw yù ngámin nga puddul, tapè pareku yù pallakarán na.

Tunungan naw yù dálan nga nakkillikillu,

Á linísan naw yù ari nalínis,