Search form

Lukas 4:16

Yù Panakì nayù ira taga Nasaret kâ Apu Kesu

Mattiu 13:53-58; Markus 6:1-6

16Á nakáddè si Apu Kesu ta Nasaret nga naddakalán na. Á ta Sabadu nga ággibannák nayù ira Israel, minay má sù kapilliá ra, ta yáyù kustombare na. Á minay nanáddak ta arubáng da, ta inikáyâ da nga mabbibbik sù netúrâ nga ubobuk ni Namarò.