Search form

Lukas 4:18

18“Yù Ikararuá ni Apu Namarò yù kapulupulù ku.

Ta sinullà nangà ta ek ku ilayalayâ yù napiá nga dámak sù ira pobare.

Á jinok nangà ta ek ku ilayalayâ sù ira nabáluk yù pamalubbáng ni Namarò nira.

Á pagimmulagak ku yù ira buling ánna abbágák ku yù ira marigirigâ.