Search form

Lukas 4:40

40Á lammak na bilák, iniyánge ra kâ Apu Kesu nayù ira tatolay yù ira nga máttakì ta makkakerumá nga tulágan. Á simmì na ira ngámin nga taggitádday, á pinammapiá na ira.