Search form

Lukas 5:1

Yù Pagágál ni Apu Kesu sù ira Napolu nga Sinudduán na

Mattiu 4:18-22; Markus 1:16-20

1Á sù tádday ággaw, minay si Apu Kesu sù karek na Bebay na Gennesaret. Á kitáru yù ira tatolay nga jimináddán kuna. Á maddarassil ira, tapè ginnád da yù bilin ni Namarò nga ilayalayâ na.