Search form

Lukas 5:12

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Naggoggong

Mattiu 8:1-4; Markus 1:40-45

12Á sù tádday ággaw, limibbè si Apu Kesu sù tádday nga ili. Á ajjan tán yù tolay nga naggoggong. Á pakasingan na kâ Apu, minay namalittúkak nga nallakak ta arubáng na, á inikomá na kuna, “Apu, nu ikállà mà, á pammapiám mà bì!” kun na.