Search form

Lukas 5:14

14Á sinaddánán ni Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Arám mu iparámak yawe kingnguâ nikaw. Em mu lâ ipasingan yù baggim sù pári, tapè mánnámmuán na ta nári ngin yù tulágam mu. Á ipeyátáng mu kuna yù kinagi ni Moyses, nga netúrâ sù tunung na, tapè manguruk gapay yù ira tatolay ta kuruk nga nammapiá ken,” kun ni Apu Kesu kuna.