Search form

Lukas 5:17

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Tolay nga Nabbannak yù Baggi na

Mattiu 9:1-8; Markus 2:1-12

17Á sù tádday ággaw nga pangituddu ni Apu Kesu, aru yù ira tatolay nga magginná kuna. Á ajjan gapay yù ira Parisio ánna yù ira mangituddu sù tunung ni Moyses, nga naggapu ta ngámin nga ili sù ira purubinsia na Galilia ánna Judiya ánna yù ili na Jerusalem gapay. Á ajjan kâ Apu Kesu yù ámmagaddátu ni Namarò nga mamammapiá sù ira máttakì.