Search form

Lukas 5:24

24Ngam nu masingan naw ta nammapiá yawe tolay megapu sù ubobuk ku, á kánnámmuán naw laguk ta makáwayyángà gapay sawe dabbuno nga mamakomá ta liwâ, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu nira.

Á kinagi na laguk ni Apu Kesu sù matakì, “Yáyù nga kagiak ku nikaw. Gumikkáng ka. Apam mu yù nagiddám mu, á lubbè ka ta balem,” kun na.