Search form

Lukas 5:25

25Á dagarágâ gimikkáng yù matakì ta arubáng da ngámin. Á inâ na yù nagiddán na, á nánaw ta lubbè ta bale na, nga maddáyaw kâ Namarò.