Search form

Lukas 5:29

29Á inapà na laguk ni Libi yù ira kákkopun na ánna di Apu Kesu sù bale na, tapè mepallálláng ira kuna nga mangiparáyaw kâ Apu Kesu. Á aru yù ira kákkopun ni Libi nga minay, nepatalugáring sù ira kábulun na nga mináttuki ta buwì.