Search form

Lukas 5:30

30Á pakasingan nayù ira Parisio ánna yù ira kábulud da nga mangituddu sù tunung ni Moyses ta mepallálláng di Apu Kesu ta gián ni Libi, naddagaragim ira sù ira sinudduán ni Apu Kesu. Á kinagi ra nira, “Ngattá, ta mepallálláng kayu sù ira minálliwâ, nepatalugáring sù ira mináttuki ta buwì!” kud da nira.