Search form

Lukas 5:32

32Á yáyù iniyángè saw, ta ek ku pabbabawian yù ira minálliwâ. Aringà umay nga magágál sù ira nga kagiad da ta awán ta liwâ da, nu ari galâ ta umayà nga magágál sù ira nga ammu ra yù liwâ da, tapè mabbabáwi ira,” kun na.