Search form

Lukas 5:33

Yù Meyannung sù Kustombare ra nga ari Kumán ta Pakimállà da kâ Namarò

Mattiu 9:14-15; Markus 2:18-20

33Á ajjan yù ira nga minay nagiyabbû kâ Apu Kesu, á kinagi ra, “Yù ira makituddu kâ Kuan nga Minánnigù, sigídá ra ngilinan yù ággaw nga ari ira kumán tapè makimállà ira kâ Apu Namarò. Á kunnian gapay yù kustombare nayù ira makikultu sù ira Parisio. Ngam yù ira makituddu nikaw, sigídá ira kumán ánna ámminum. Ngattá ta arád da tuttulan yù kustombare nga ari kumán?” kud da.