Search form

Lukas 5:37

37Á ta kunnian gapay sù ira mappadday ta binaráyáng. Awán ta mangipay ta tabbuk na úbas sù dán nga ággianán na nga tabbì, marakè mabattâ sangaw yù tabbì. Á metabbà laguk yù tabbuk, á kengá lâ yù binaráyáng ánna yù ággianán na gapay.