Search form

Lukas 5:8

8Á pakasingan ni Simon Eduru sù nesimmu, namalittúkak ta arubáng ni Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Pánawám mà, Apu, ta mappasiránà nikaw, ta minálliwákà garè!” kun na.