Search form

Lukas 6:12

Panullà ni Apu Kesu sù ira Mapulu duá nga Minángngilayalayâ

Mattiu 10:1-4; Markus 3:13-19; Kingnguá 1:12-13, 26

12Pappasá na yaw, giminon si Apu Kesu ta puddul, tapè umay makimállà kâ Namarò. Á tangatangagabi nga nakimállà tán.