Search form

Lukas 6:20

Yù ira Pagayáyatan ni Namarò ánna yù ira Pagikaruan na

Mattiu 5:1-12

20Á nallipay si Apu Kesu sù ira makituddu kuna, á kinagi na nira,

“Napiá yù ággián naw, sikayu nga tumulù nga magáwák!

Ta mapagayáyâ kayu sangaw, gapu ta mesipà kayu sù pammagure ni Namarò.