Search form

Lukas 6:21

21“Napiá yù ággián naw, sikayu nga makkaragâ nga makituddu nikán ánna manuppál sù ipakuá ni Namarò nikayu!

Mapagayáyâ kayu sangaw, gapu ta pakáppagan na kayu sangaw ni Namarò, nga kunnay sù mabisin, nga mappálâ ta kanan na.

Á napiá yù ággián naw, sikayu nga maraddam nga makkulè!

Ta pagayáyatan na kayu sangaw ni Namarò, á maggagálà kayu.